Софтвер за пресметка на плати

Софтверот за плати овозможува потполна евиденција на податоци на сите вработени, како и нивна пресметка на плати и боледувања.

Делот за персонална евиденција овозможува водење на евиденција на основните податоци за вработените во фирмата и тоа: презиме, име, татково име, датум и место на раѓање, пол, националност, место на живеење, вид на образование, вид на  работно место, стаж во фирмата и многу други податоци кои се однесуваат на вработениот во фирмата. Самиот софтвер генерира голем број на извештаи кои произлегуваат од самите податоци за вработените во фирмата.

Делот за плата овозможува пресметка на плата и тоа : пресметка на плата врз основа на параметрите дефинирани во фирмата (бодови, часови, стаж и.т.н), целосна пресметка на плата, пресметка на плата по делови,  пресметка на персонален данок и придонеси, пресметка на боледување и евиденција на разни видови на одбитоци. Апликацијата овозможува генерирање на рекапитулари и прегледи по пресметковни единици, сектори и типови на вработени, како и генерирање на рекапитулари по банки.

Важно е да се спомне дека сите овие извештаи и обрасци се во согласност со законските прописи. Големо значение има и автоматското генерирање на TXT file коешто се вчитува во MPIN од управата за ЈП, како и можноста за експортирање на документи во други file-формати(Excel, e-mail, PDF,HML,jpg,gif).

 

Технологии

 

Borland Delphi 7.0
Microsoft SQL Server 2005/2008
SQL Server 2008 Analysis Services
SQL Server 2008 Reporting Services
Windows Server 2003/2008

Индустрии

 

Банкарство, осигурување и финансии
Државна управа и невладини организации
Енергетика (вода, гас, електрична енергија)
IT и телекомуникации
Образование
Производство, земјоделство, градежништво
Промет и транспорт
Трговија
Туризам и услуги
Здравство и фармација

Референци

 

АМСМ
Вардар Градба
Стоковна Куќа Мост -Alem Esh
Вемед
Рудници Бањани
ССА
НЛБ Нов пензиски фонд
Стопанска Комора на РМ
Македонска Радио Телевизија
Гранд Тортон Македонија
Кардиохирургија Филип Втори
ЈП Паркови и зеленило
НАТО Мисии во Македонија
Еуроимпекс
Avel Peugeot - Албанија
Електроелемент
Интраком Македонија
Прототип
Каза Италија
ММ Инвест - Лозар
Мелмакс
МТЖ Жас
Приматекс
Дамекс
Годомин
Мани Мак
ТВ Ера
Жито Вардар
Државна Изборна комисија
Агенција за електронски комуникации
ЈЗУ Клиника за Уво Нос и Грло
ЈЗУ Железничар